FIKIH TARİHİ BAĞLAMINDA OSMANLI TECRÜBESİNİ DOĞRU ANLAMAK

Süleyman KAYA
4.250 977

Öz


Osmanlı dönemine dair fıkıh tarihi çalışmalarında bir takım hataların yapıldığı görülmektedir. Bu yazıda söz
konusu hataların sebebi olarak gördüğümüz; ilim geleneğinin göz ardı edilmesi, mutlak ictihad-mezhep içi
ictihad ayırımının dikkate alınmaması, Hanefi fıkıh literatürünün yeknesak kabul edilmesi, fıkhın hukuka indirgenmesi, mer’î hukukun yeterince bilinmemesi, Osmanlı ilmiyyesi hakkında çok az çalışma bulunması, tarihi arka plan bilgisinin olmaması, mezhep taassubu söylemi, ideolojik dönemlendirme ve gerileme edebiyatı
gibi meseleleri ele aldık.
Anahtar Kelimeler: Fıkıh tarihi, Osmanlı Hukuku, Mezhep, İctihad

Tam metin:

PDF