İBNÜ’L-ARABÎ’NİN DİN VE İNANÇLARA YAKLAŞIMININ WILLIAM CHITTICK VE REZA SHAH-KAZEMİ PERSPEKTİFİYLE EVRENSELCİ YORUMU

Emrah KAYA
6.853 788

Öz


Öz
Bu çalışmanın amacı İbnü’l-Arabî’nin din ve inançlara yönelik ifadelerini William Chittick ve Reza Shah-Kazemi’nin perspektifiyle karşılaştırmalı olarak incelemektir. Onun bu konudaki ifadeleri yer yer Hristiyan-Batı
eksenli dinî çoğulculuk teorisi kapsamında değerlendirilse de Chittick ve Shah-Kazemi tarafından Kur’ân’ın
evrensel mesajı göz önüne alınarak bu ifadeler “evrenselcilik” olarak tanımlanmaktadır. Bu evrenselci yaklaşı-mın temelleri ilahî emrin “ontolojik emir” ve “dinî-şerȋ emir” olarak sınıflandırılmasına ve “islam” kelimesinin
“teslimiyet” olan asıl anlamına dayanmaktadır. Chittick ve Shah-Kazemi’nin birçok noktada aynı düşündükleri görülürken, vurguladıkları noktaların ve ulaştıkları sonuçların kısmen farklı olduğu da görülecektir. Bu
açıdan  bakıldığında,  İbnü’l-Arabî’nin  diğer  dinlere  yönelik  olumlu  ifadelerinin  hem  vahye  dayanan  dinleri
hem de vahye dayanmayan dinleri kapsadığını söylemek mümkündür. Dinî çoğulculuğun önermeleri de göz
önüne alınarak İbnü’l-Arabî’nin ifadelerinin incelenmesi onun, Kur’ân’a ve Muhammed Peygamber’e bakışını
anlamamıza yardım edecektir.
Anahtar kelimeler: İbnü’l-Arabî, Din, İslam, Evrenselcilik, İlahî Emir

Tam metin:

PDF