ŞİÎ-USÛLÎ DÜŞÜNCENİN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ ÜZERİNE MÜLAHAZALAR

Habib Kartaloğlu
3.136 681

Öz


Öz
Gaybet  döneminin  başlamasıyla  Şiî-İmâmiyye  içerisinde  biri  Ahbârîlik  diğeri  de  Usûlîlik  olmak  üzere  iki
önemli düşünce ekolü ortaya çıkmıştır. Usûlî düşüncenin ana hatlarıyla şekillenmesinde Şeyh Müfîd’in önemli
payı vardır. Ancak ortaya çıkan bir düşünce ekolüne kimlerin katkı sağladığı kadar bizatihi sistemin oluşum
süreci de önemlidir. Bu makale Hasan el-Askerî’nin vefatından sonra taraftarlarının yaşadığı temel problemler
üzerine odaklanarak ve birtakım ipuçlarından hareketle Usûlî düşüncenin doğuşuna nelerin etki etmiş olabileceği üzerinde durmaktadır. Bunun yanında gaybet döneminde karşılaşılan problemlerin çözümünde İmâmî
âlimlerin yaklaşımlarına yer vererek Usûlî düşüncenin Ahbârî anlayıştan hangi noktalarda farklılaştığını ortaya koymaya çalışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Şiî-İmâmiyye, Ahbârîlik, Usûlîlik, Gaybet, İmâmet.

Tam metin:

PDF