MUHAMMED FERÎD VECDÎ’NİN MAKÂMELERİNDE AHLÂKÎ VE SOSYAL KONULAR

Fatma Hayrünnisa ÇİL
3.538 887

Öz


Öz
Muhammed Ferîd Vecdî 20. yüzyılın önemli Mısırlı düşünce adamlarından birisidir. Onun makâme türünde
yazdığı  yazılar  Arap  Edebiyatı  açısından  önem  taşımaktadır.  On  sekiz makâmesini  ihtiva  eden el-Vecdiyyât:
Makâmâtu Muhammed Ferîd Vecdî adlı eser, dönemindeki ahlâkî ve sosyal konulara dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, Vecdî’nin on sekiz makâmesinde yer alan ahlâkî ve sosyal konular incelenmiştir. Ahlâkın, eğitimin ve
çalışmanın önemi, insanın ahlâkî yapısı ve tekâmül kâbiliyeti, âlimlerin sosyal sorumlulukları, Erdemli Şehrin
özellikleri, arzu ve heveslere uymakta mutedil olmak, akla uygun bir yaşam, sokak çocukları, doğanın korunması, eski-yeni çatışmasının çözümlenmesi, medeniyet, kadın, vaktin değeri gibi konular bu makamelerde ele
alınan konulardan bazılarıdır.
Anahtar Kelimeler: Muhammed Ferîd Vecdî, Makâme, Ahlâk

Tam metin:

PDF