İNSAN KONULU SÖZCÜKLER BAĞLAMINDA FASİH ARAPÇA VE MISIR LEHÇESİ BİR KARŞILAŞTIRMA DENEMESİ

Halil UYSAL
2.837 503

Öz


Günümüz  Arap  dünyası,  geniş bir  coğrafyada  yaşayan  tek  dilli  bir  toplumdur  ve  Irak’tan  Cezayir’e  kadar,
Arapça bu toplumun ortak dilidir. Arap ve İslam dünyasını birleştiren bu ortak dilin yanı sıra, halkların kendi
bölgelerinde, günlük yaşamlarında kullandıkları, iletişimlerini sağladıkları yerel lehçeler vardır. Elinizdeki makalede bu iki dil seviyesi belirli bir çerçevede karşılaştırılacak ve bir takım değerlendirmeler yapılmaya çalışı-lacaktır.
Anahtar kelimeler: Dil, Arap dili, Fusha, Lehçe, Mısır lehçesi.

Tam metin:

PDF