İSLÂM’DA KADININ KONUMUNA MODERN YAKLAŞIMLAR -MÛSÂ CÂRULLAH ÖRNEĞİ-

Hülya TERZİOĞLU
3.337 1.089

Öz


Bu çalışmanın birinci hedefi son birkaç yüzyılda Batı’da başlayarak içinde bulunduğumuz çağa kadar etkisi
devam eden modernizmin dönüştürdüğü kadın anlayışının İslâm dünyasında nasıl yankı bulduğunu etüt etmek olacaktır. Bu amaçla özellikle XX. yüzyılda İslâm’da kadının konumuna dair yapılan bazı yorumlar tartı-şılacak, ikinci olarak da aynı dönemde konuya yaklaşımındaki üslup ve değerlendirmeleriyle farklılaşan Mûsâ
Cârullah’ın düşünceleri Hatun adlı eseri dikkate alınarak özetlenecektir.
Anahtar kelimeler: İslâm, Kur’ân, Kadın, Gelenek, Mûsâ Cârullah.

Tam metin:

PDF